1. Algemeen

1.1 The Taste of Ibiza biedt diensten aan betreffende het verkopen van lokale food & beverage streekproducten uit Ibiza in pakketvorm in Nederland.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

The Taste of Ibiza: De besloten vennootschap The Taste of Ibiza B.V. gevestigd in Soest ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 81478496

Koper: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan The Taste of Ibiza opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van een dienst.

Website: de door The Taste of Ibiza gehouden website met als URL https://www.thetasteofibiza.com.

1.3 The Taste of Ibiza behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen indien omstandigheden daar om vragen.

2. Aanbod en Overeenkomst

2.1 Het aanbod bevat een duidelijke omschrijving van het aangeboden pakket. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de The Taste of Ibiza gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

2.2 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn

2.2 Een aanbod aan de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn geaccepteerd in één van de volgende omstandigheden: – De potentiële Koper heeft in volledigheid de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de Website en via elektronische weg de desbetreffende gegevens aan The Taste of Ibiza verzonden.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail aan de koper is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres en betaling heeft plaatsgevonden.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. De Koper is de prijs verschuldigd die The Taste of Ibiza in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. De koopprijs is vooraf verschuldigd voor bestellingen die worden verzonden.

3.2 Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door The Taste of Ibiza worden gecorrigeerd.

4. Betaling

4.1 Bij bestellingen kan de Koper afrekenen via de Website middels vooruitbetaling via iDEAL. Deze betaling geschiedt via onze betaalpartner Mollie.

5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden na betaling door de Koper door of namens The Taste of Ibiza afgeleverd op de door Koper en The Taste of Ibiza overeengekomen en opgeven bezorgdatum en bezorgtijdblok.

5.2 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.3 De Koper is verplicht het gekochte binnen het afgesproken tijdblok in ontvangst te (laten) nemen.

5.4 The Taste of Ibiza adviseert direct na ontvangst het pakket te controleren. Indien de Koper één of meerdere producten in slechte toestand ontvangt of producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de producten gesteld mogen worden, verzoeken wij de Koper dit onmiddellijk zo snel als mogelijk aan ons kenbaar te maken.

5.6 De Koper dient contact opnemen met onze klantenservice via een e-mail aan info@thetasteofibiza.com. The Taste of Ibiza gaat met de Koper in gesprek en zorgt in goed overleg voor een passende en redelijke oplossing.

6. Garantie

6.1 The Taste of Ibiza garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.

6.2 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garantie, zal The Taste of Ibiza de zaak binnen redelijke termijn op een passende wijze oplossen en/of compenseren.

7. Overmacht

7.1 In geval van overmacht is The Taste of Ibiza niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. The Taste of Ibiza is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer natuurrampen, lockdowns, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

8. Persoonsgegevens

8.1 The Taste of Ibiza zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. Alle door (potentiële) Koper ten behoeve van leveringen beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld en beveiligd opgeslagen. Deze gegevens worden slechts door The Taste of Ibiza intern gebruikt en worden niet aan derden verstrekt. The Taste of Ibiza neemt in dit verband alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1 The Taste of Ibiza is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de Koper of van derden, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, of enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden.

9.2 De Koper vrijwaart The Taste of Ibiza voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interesten, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband houdende met de door ons geleverde zaken casu quo onze uitvoering van de prestatie.

10. Overige bepalingen

10.1 Ten laste van de Koper komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die The Taste of Ibiza, als gevolg van de niet-nakoming door de Koper van diens (betalings-)verplichtingen, heeft moeten maken.

10.2 De overeenkomsten aangegaan door The Taste of Ibiza worden beheerst door Nederlands recht.

10.3 In geval van een geschil is het Nederlands recht van toepassing.